Nadace Pangea byla ustanovena při příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského (*1592) zřizovací listinou dne 15. dubna 1991 a zaregistrována dne 15. května 1991 zápisem u Obvodního městského úřadu v Praze l. K přeregistrování podle nového Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. a zapsání do nadačního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze došlo dne 14. listopadu 2000. Na počátku bylo předsevzetí: Stát se uznávaným mecenášem všech, kdo se rozhodli podporovat rozvoj vzdělanosti nebo přispět k záchraně či obnově památkových objektů. Vyzdvihovat ty, kterým se podařilo rozhojnit lidskou zkušenost o možnosti dosud netušené. Zúčastnit se aktivně procesu rozvoje dobrovolnictví, jež umožňuje hledání pospolitosti a osobní rozvoj v každém věku, nevyjadřuje imperativní omezení, nýbrž určitý životní styl a zahrnuje možnost volby. Jde zde mj. o potěšení ze setkání s druhým, touhu po společenském ocenění a zajímavém využití volného času.

Tři pilíře Nadace Pangea

S iniciativou založení nadace přišel Allan Gintel v létě roku 1989 na neformálním setkání s architektemGorazdem Čelechovským v jeho ateliéru poblíž Divoké Šárky v Praze. Později se k debatám o možném vzniku nadace přidal architekt Karel Prager. Tito tři muži pak založili tzv. Harrachovský klub, který v roce 1990 jako první formuloval základní programové cíle nadace. Jeho členy byli architekt Gorazd Čelechovský, psychologové Allan Gintel a Jan Holeyšovský, sochař Miloš Chlupáč, právník Miroslav Kubín, studentka Zuzana Paulusová, architekt Karel Prager, studentka Dana Príbelová, spisovatel Miloš Zapletal a sociolog Milan Ždímal.